ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ

ਵਿਵੀਅਨ ਸ਼ੀਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਣ. ਪਛਾਣ ਰਾਚੇਲ 25 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ, ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਾਤਕ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਸੰਭਾਵੀ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਅ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪਏ.