ਸਾਨੂੰ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਐਕਸ

FYI.

ਇਹ ਕਹਾਣੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ.

ਸੈਕਸ 'ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਘਮੰਡੀ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ.'
  • ਸੈਮ ਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ