ਪਿੰਪਲ ਪੋਪਰ ਡਾ

ਪਿੰਪਲ ਪੋਪਿੰਗ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫੈਟਿਸ਼ ਆਈਸਬਰਗ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨਹੁੰਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ਕੀ ਚਮੜੀ ਫੁੱਟ ਪੈਰ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ 'ਪੌਪਾਹੋਲਿਕ' ਹੋ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.